poletje

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08).
UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ( Uradni list št. 63/2009 ).
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda ( Uradni list 16/2008 ).

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14