poletje

Javljanje okvar

javljanje-okvar

Med 6h in 14h : 02 872 11 10
Izven del. časa: 041 600 735

S 1. januarjem  2017 bomo pričeli z uvajanjem novega načina rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter novim načinom obračunavanja omenjene storitve za območja brez javne kanalizacije na območju občine Dravograd. Obstoječi način praznjenja je bil do sedaj odvisen od vašega naročila omenjene storitve. Spremenjeni način dela pa bo omogočal sistematičen pristop k izvajanju storitve kot obvezne gospodarske javne službe. 

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012, 109/2012) uvajamo redno praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri leta ter mesečni obračun storitve.

Gospodinjstva so dolžna poskrbeti za redno praznjenje, Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.., pa je kot izvajalec javne službe dolžan zagotoviti opravljanje storitve ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila, ki jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Izvajanje storitve

Praznjenje greznic in blata iz MKČN  bomo izvajali po vnaprej določenem letnem programu po naseljih občine Dravograd. O terminu odvoza bomo uporabnike obveščali po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim črpanjem. Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, če poda za to upravičene razloge. Spremembo termina je treba sporočiti najkasneje 8 dni pred izvedbo storitve na tel. št.: 02 87 21 110 od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uporabnik je dolžan na dan prihoda zagotoviti in omogočiti nemoten dostop do greznice ali MKČN (odprt pokrov). Praznjenje greznic in blata iz MKČN se bo sistematično izvajalo od ponedeljka do petka v skladu z operativnim programom izvajalca javne službe v času med 7.00 in 14.00 uro.

Za končno obdelavo prevzetih vsebin grezničnih gošč in blata MKČN bomo poskrbeli na Centralni čistilni napravi Dravograd.

Če se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN prej kot v treh letih, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.

Obračun storitve

Storitev bomo obračunavali mesečno, in sicer skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami. V ceno je vključen tudi ogled in izdaja pisne ocene obratovanja MKČN, ki se izvaja enkrat na tri leta.

Cena je sestavljena iz omrežnine in iz cene storitve. Omrežnina se zaračunava glede na DN števca, cena storitve se zaračunava glede na m3 porabljene vode, odčitane na vodomeru, oziroma bo izračunana na podlagi oseb – upošteva se porabljena voda na osebo in sicer 50 m3/leto oziroma 4,2 m3/osebo na mesec. 

Cenik storitev

    enota mere Cena brez DDV
Cena z 9,5% DDV-jem
A.) Storitev m3  0,2408 0,2637
B.) OMREŽNINA      
  vodomer DN</20 x 0,1631 0,1786
  subvencija 30 % x - 0,0489 - 0,0536

 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA IN GREZNICE

Lastniki kmetijskega gospodarstva, lahko v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne  odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) in Uredbo o uporabi blata iz  komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/08), greznične gošče zmešajo z gnojevko oziroma gnojnico v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, v kolikor jih pred uporabo v kmetijstvu skladiščijo v gnojni jami najmanj šest mesecev.

Lastniki kmetijskih gospodarstev morajo podati pisno izjavo o pravilnem skladiščenju grezničnih gošč v gnojni jami z navedbo datumov in količinami odstranjene komunalne odpadne vode iz greznic oziroma blata iz MKČN, zahtevanimi dokazili ter številko kmetijskega gospodarstva. V tem primeru vam storitve ne bomo obračunavali, saj se tudi ne bodo opravile!

Z vlogo za oprostitev uporabnik hkrati podpiše tudi izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN, s čimer se obvezuje:

  • da bo vsako morebitno spremembo, ki vpliva na oprostitev plačila, javil izvajalcu javne službe;
  • da bo pred potekom treh let predložil novo Vlogo za oprostitev izvajanja storitve, sicer se ga uvrsti v evidenco praznjenja in se mu prične zaračunavati stroške;
  • da bo vodil evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČ (manjše od 50 PE) v gnojno jamo bo letno poročal izvajalcu javne službe. Za to je na voljo obrazec Poročilo o praznjenju grezničnih gošč in blata MKČN v gnojno jamo (vlogo in obrazec najdete na spletni strani podjetja ali jo prevzamete na sedežu podjetja)

Vse informacije v zvezi s praznjenjem grezničnih gošč dobite na tel. štev 02 87 21 110 ali osebno na sedežu podjetja Meža 143 v2370 Dravograd, vprašanje pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na spletni strani www.jkp-dravograd.si .

Obrazci

Poročilo o praznjenju grezničnih gošč
Vloga za oprostitev izvajanja storitve

 

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14