poletje

Javljanje okvar

javljanje-okvar

Med 6h in 14h : 02 872 11 10
Izven del. časa: 041 600 735

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda (greznice, male komunalne čistilne naprave in pretočne greznice) se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, predvsem so pomembne novosti, ki urejajo področje MKČN in nepretočne greznice: 

Navodila ob vgradnji MKČN

Lastnik male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE je tudi njen upravljavec. Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode (če je MKČN že vgrajena, to storite čim prej –obrazec je dosegljiv na:  http://www.ekoravne.si/. Nadalje morate zagotoviti potrebno dokumentacijo in meritve.

 

Meritve

1. Naročite prve meritve - vzorči se iztok, trenutni vzorec. (Meritve naroči upravljavec MKČN.) 

Najbližji pooblaščeni izvajalec v naši okolici je Eko ekoinženiring d.o.o., Ravne na Koroškem.

  • Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid.

POMEMBNO: V kolikor je izvid neustrezen, to je v primeru, ko rezultat KPK presega  predpisano mejno vrednost 200 mg /l , morate meritve ponoviti.

2. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida izpolnite poročilo o prvih meritvah in nam en izvod predložite. Naslednji mesec po prejemu poročila vam bomo (Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. ) znižalo okoljsko dajatev za 90 %.

3. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas obišče naš predstavnik in vam brez doplačila opravi pregled MKČN. POMEMBNO: Pregled MKČN se ne izvede, če upravljavec  MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži analizne izvide (rezultate meritev KPK iztoka MKČN), ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec.

V primeru, da se pregled MKČN izvede, se preveri, če naprava deluje in pregleda se naslednja predpisana dokumentacija:

  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
  • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN!);
  • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok) (vodno soglasje izdaja Direkcija RS za vode).
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN;
  • podatke o ravnanju z blatom;
  • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (velja le za kmete);
  • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se za znižanje okoljske dajatve ukine do vzpostavitve pravilnega delovanja naprave.

Po popravilu se izvede ponovni pregled, vendar se le ta zaračuna skladno z veljavnim cenikom.

 

VPIS V EVIDENCO MKČN

Vsaka MKČN mora biti vpisana v register MKČN pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V našo evidenco lahko naprave vpišete lastniki MKČN na področju Občine Dravograd. O vgradnji male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja.

Če potrebujete potrdilo o vgradnji za potrebe oddaje vloge na razpisih za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, nas čim prej kontaktirajte, da vas obiščemo, izdamo potrdilo o vgradnji ter vašo malo komunalno čistilno napravo vpišemo v našo evidenco.

Vlogo za vpis MKČN v evidenco lahko dobite na sedežu podjetja ali na spletni strani http://www.jkp-dravograd.si/.

 

Seznam pooblaščenih izvajalcev prvih meritev

Naziv Naslov Ocena KČN Ocena ind. naprav
ACRONI d.o.o. Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice / /
Bioinstitut d.o.o. Rudolfa Steinerja 7, 40000 Čakovec, Hrvaška / /
Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje d.d. Kidričeva ulica 26, 3000 Celje / /
Eko ekoinženiring d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem / /
ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. Koroška 58, 3320 Velenje / /
GORENJE d.d. Partizanska 12, 3503 Velenje / /
IKEMA d.o.o., Inženiring, kemija, marketing Orešje 4, 2250 Ptuj / /
JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana d.o.o Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana / /
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Puhova ulica 10, 2250 Ptuj / /
Lotrič Certificiranje d.o.o. Savska loka 4, 4000 Kranj / /
Nigrad JKP d.d. Zagrebška 30, 2000 Maribor / /
NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor / /
NLZOH oddelki na lokaciji Celje Ipavčeva ulica 18, 3000 Celje / /
NLZOH oddelki na lokaciji Koper Vojkovo nabrežje 4A, 6000 Koper / /
NLZOH oddelki na lokaciji Kranj Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj / /
NLZOH oddelki na lokaciji Maribor Prvomajska ulica 1, 2001 Maribor / /
NLZOH oddelki na lokaciji Nova Gorica Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica / /
NLZOH oddelki na lokaciji Novo mesto Dalmatinova ulica 2, 8000 Novo mesto / /
Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. Naselje Aleša Kaple 9A, 1430 Hrastnik / /
TAB-IPM d.o.o. Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem / /
Talum inštitut d.o.o. Tovarniška 10, 2325 Kidričevo / /
Vipap Videm Krško d.d. Tovarniška 18, 8270 Krško / /

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14