poletje

Družba izvaja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v vseh 5 krajevnih skupnostih v občini Dravograd.

V Občini Dravograd in Javnem komunalnem podjetju Dravograd sledimo zahtevam predpisov EU in uredbam o ravnanju z odpadki v Sloveniji. Že nekaj let imamo izdelan program in izoblikovano vizijo ravnanja z odpadki. Vemo, da je potrebno zagotoviti in zapustiti bodočim generacijam, kar se da obvarovano in čim manj onesnaženo bivalno okolje.

Tako kot v našem okoljsko naravnanem podjetju, je danes vse več tistih, ki se zavedajo, da je dosedanji način odnosa do okolja potrebno za vselej spremeniti. Dosedanje nekontrolirano odlaganje moramo in bomo spremenili tako, da bomo dosledno ločevali odpadke ter tako pokazali, da znamo in hočemo živeti v čistem okolju in našim zanamcem zapustiti kar se da neokrnjen življenjski prostor.

V septembru 2004 smo v Občini Dravograd v krajevni skupnosti Dravograd začeli s postavljanjem zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov tako imenovanih ekoloških otokov, čeprav smo že pred tem zbirali odpadni papir in steklo. V letu 2005 nadaljevali s postavljanjem zbiralnic odpadkov tudi v vseh ostalih krajevnih skupnostih Občine Dravograd. V letu 2008 smo vse manjkajoče ekološke otoke-zbiralnice odpadkov tudi postavili.

Na vsakem zbirnem mestu so postavljene po tri posode z različnimi barvami pokrovov. Za papir je pokrov RDEČE barve, za steklo ZELENE barve in za plastiko-plastenke, pločevinke in konzerve pa RUMENE barve. Na vseh posodah so nalepljene nalepke s podrobnim opisom, kaj se v posamezno posodo sme odlagati.

V letu 2009 smo dokončali izgradnjo ZBIRNEGA CENTRA v Otiškem Vrhu in s tem vzpostavili pogoje za sprejem ločeno zbranih kosovnih odpadkov, kjer lahko občani Dravograda brezplačno oddajo v gospodinjstvu povzročenih odpadkov in s tem omogočili osnovni pogoj za odstranitev kontejnerjev na redko poseljenih delih občine.

Na podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih ( Ur. list RS št. 32/06, 98/07, 62/08, 53/09 ) je občina Dravograd prenehala z odlaganjem komunalnih odpadkov na odlagališču Črneče. Zaradi tega smo v občini morali zagotoviti odvoz odpadkov na eno izmed odlagališč komunalnih odpadkov, ki obratujejo skladno z zakonodajo, hkrati pa s tem načinom zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov prehajamo v sistem regijskega odlaganja odpadkov KOCEROD.

Da bomo izpolnjevali zahteve, moramo pričeti z doslednim ločenim zbiranjem odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva (kosovni).

V občini Dravograd in tudi v drugih Koroških občinah smo se odločili, da preidemo na sistem oddajanja in zbiranja gospodinjskih odpadkov »SUHO«, »MOKRO«, zaradi nuje zagotavljanja zadostnih količin ločeno zbranih frakcij, ki smo jih po veljavni zakonodaji dolžni zbrati. Tako je predvideno, da je ločeno zbranih odpadkov na osebo 134,00 kg letno. Ko bo pričel delovati KOCEROD, če ne bomo ločevali kot je potrebno bomo kaznovani s plačilom in vračilom sredstev EU.

ZA NAMEN ZBIRANJA »SUHO«, »MOKRO« SMO OBČANOM v strnjenih naseljih, kjer je bil do sedaj urejen odvoz s posodami, DOSTAVILI ŠE ENO DODATNO POSODO RJAVE BARVE (izvedeno do 31.12.2009), ki so namenjene za MOKRO zbiranje komunalnih odpadkov.

Na območjih, kjer je bil do konca leta 2009 urejen odvoz gospodinjskih odpadkov s kontejnerji, smo se v celotni Koroški regiji odločili za sistem vrečk. Vrečke morajo nabaviti vsa gospodinjstva in so ločene za suhe odpadke (150 l) in posebej za mokre odpadke (80 l).

Za zbiranje komunalnih odpadkov uporabljamo izključno predpisane standardizirane tipske posode in kontejnerje. Za opravljanje osnovne storitve uporabljamo eno smetarsko vozilo z nadgradnjo volumna 16 m3 ter eno vozilo za prevoz kontejnerjev prostornine od 4 do 7 m3.

Vprašanja, ki vas vodijo do vseh informacij, glede izvajanja službe ravnanja z odpadki:

1. Kdo so uporabniki in hkrati plačniki smetarine? Vsi povzročitelji, ki stalno ali občasno živijo na območju, kjer je urejeno redno zbiranje in odvoz odpadkov v občini Dravograd.
2. Zakaj moramo plačevati smetarino, saj nimamo posode in nam odvoza ne vršite? Vsak povzročitelj mora nabaviti ločeno posodo za odpadke  . Skladno z 8. členom Odloka morajo gospodinjstva plačevati smetarino z dnem, ko je bil uveden redni odvoz odpadkov na njihovem območju. Posodo je dolžna stranka nabaviti sama. Lahko to stori pri našem podjetju ali pa kupi posodo kje drugje, vendar mora biti tipizirana.
3. Ali se zmanjša znesek smetarine, če posoda ni redno nastavljena za praznjenje? NE, ker se računa smetarina po osebi Ker zaenkrat ni možno direktno vodenje evidence praznjenja posod na terenu, uporabljamo sistem evidence posod po katastru.
4. Ali se zmanjša znesek smetarine, ko je stranka na dopustu? NE, ker se pri obračunu upoštevajo samo uradni podatki - to je prijava ali odjava prebivališča.
5. Kakšne so možnosti zamenjave posode? Na osnovi naročila in plačila pri JKP Dravograd, jo dostavimo (omogočeno obročno plačevanje). • Stranka lahko zaprosi za zamenjavo posode zaradi dotrajanosti ali pa zaradi zamenjave skupinske posode za individualno (proti plačilu). • Posode menjamo glede na število članov gospodinjstva. o 1-3 osebe = 120 l posoda o 4 ali več oseb = 240 l posoda •
6.    
7. Zakaj mi niso pobrali črne vreče za smeti? Ker morajo biti skladno s 17. členom Odloka vsi odpadki v tipiziranih posodah ločeno SUHO ( zelena posoda ) in MOKRO (načeloma rjava posoda ) ali ločena z nalepko in  vrečkah. Vrečke so tipizirane z našim logotipom, ločeno za zbiranje SUHO ( rumena barva ) in MOKRO ( rjava barva ).
8. Kje se lahko kupijo zelene vrečke? • v prostorih obračuna komunalnih storitev •  lahko se pokliče na Javno komunalno podjetje Dravograd 02 872 11 10, kjer dobite vse informacije
9. Kdo je dolžen vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta? Uporabnik, torej imetnik posode! V kolikor se pri praznjenju posode onesnaži odjemno mesto, smo ga dolžni očistiti mi.
10. Ali se pranje posode posebej plača? NE, pranje -1x letno je vključeno v ceno smetarine.
11. Kdo plača zamenjavo dotrajane posode oz. dotrajanega delov (pokrov, kolo)? Lastnik posode
12. Ali smemo polniti posodo tako, da pokrov ni zaprt? NE. Pokrov na posodi mora biti obvezno zaprt. V kolikor posoda ni dovolj velika, se stranko najprej samo opozori, nadalje pa se napiše prijava pristojnim inšpekcijskim službam oziroma komunalnemu nadzorniku.
13. Kdaj se zbirajo kosovni odpadki? 1 x LETNO - Praviloma v mesecu aprilu
14. Kaj so kosovni odpadki iz gospodinjstev? So odpadki, med katere sodijo: pohištvo, bela tehnika, sanitarni elementi in drugi kosovni predmeti iz gospodinjstev. Nikakor pa to niso avtomobili ali avtomobilski deli. Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko brezplačno oddate na Zbirnem centru Otiški Vrh.
15. Kaj sodi k nevarnim odpadkom in kdaj se zbirajo? Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Jeseni; septembra ali oktobra. Pri oddaji nevarnih odpadkov ni potrebno nikakršno plačilo, ker stroške akcije pokriva občina Dravograd. Vendar bi radi opozorili, da sprejemamo nevarne odpadke ki nastajajo v gospodinjstvih. Obrtniki ali podjetja, pri katerih nastajajo nevarni odpadki kot posledica opravljanja dejavnosti morajo sama poskrbeti za tovrstni odpad.
16. Kaj je ločeno zbiranje odpadkov? Je ločevanje odpadkov pri izvoru nastanka-v gospodinjstvu, ter odlaganje v posamezne namenske posode v gospodinjstvih, na EKO otokih in ZBIRNEM CENTRU Otiški Vrh.
17. Kateri odpadki se bodo ločeno zbirali? Ločeno bomo zbirali tiste odpadke, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo, in sicer papir, steklo, plastenke, pločevinke, sedaj uporabljamo SUHO, MOKRE posode, natančna navodila so pod rubriko NOVICE!
18. Kaj je taksa za obremenjevanje okolja? Dodatna obremenitev za vse uporabnike odlagališča, zaradi obremenjevanja tal s količino odloženih odpadkov in obremenjevanje zraka z emisijo metana, Plačujemo jo vsi državljani in podjetja od 1.1.2002 naprej.
19. Kdo jo je predpisal in višino? Država- Vlada Republike Slovenije.
20. Kdo je določil višino cene za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov - smetarine? Cena je bila pripravljena po Metodologiji o oblikovanju cen komunalnih storitev in trenutno Vključuje vse stroške dejavnosti obstoječega načina izvajanja. Predlog cene smo posredovali Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, ki je izdalo pozitivno mnenje k predlagani ceni, nato pa je ceno potrdil Občinski svet občine Dravograd.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14