poletje

Skladno s 32. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Dravograd (MUV št. 5/2002), lahko upravljavec na stroške uporabnika izvede brez objave prekinitev dobave pitne vode v naslednjih primerih:

 • če uporabnik pisno začasno odpove odjem vode,
 • če stanje vodovodne napeljave uporabnika ogroža kvaliteto vode v vodovodnem sistemu ali ovira nemoteno dobavo vode drugim uporabnikom,
 • če uporabnik brez soglasja upravljavca uporablja v lastni vodovodni napeljavi, poleg vode iz vodovodnega sistema, tudi vodo iz drugih virov,
 • če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, nedostopen, zasut ali zanemarjen in uporabnik tudi po opominu upravljavca pomanjkljivosti ne odpravi,
 • če se uporabniki istega vodovodnega priključka ne dogovorijo za način plačevanja
 • stroškov porabljene vode,
 • če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v roku 15 dni po poslanem opominu, s katerim je opozorjen na prekinitev dobave vode,
 • če uporabnik ne omogoči upravljavcu odčitavanje ali zamenjavo obračunskega vodomera,
 • če uporabnik odstrani pečat-plombo na obračunskem vodomeru ali izvrši drug nedovoljen poseg na priključku,
 • če uporabnik brez soglasja upravljavca razširi lastno napeljavo ali dovoli drugi osebi priključitev na lastno napeljavo,
 • če uporabnik izvede priključek na vodovodni sistem brez soglasja upravljavca,
 • če uporabnik ne upošteva ukrepov o varčevanju z vodo v primeru izrednih razmer vodne oskrbe,
 • če uporabnik ne upošteva 36. člena tega odloka.

Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na javni vodovod najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve. Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev, ki je daljša od treh mesecev.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14