poletje

V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:

  • skrbimo za normalno vzdrževanje in obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
  • skrbimo za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za njeno nemoteno obratovanje,
  • vodimo kataster javne kanalizacije,
  • vzdržujemo javno kanalizacijo,
  • izdajamo smernice in soglasja v skladu z odlokom, tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
  • nadziramo odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • izvajamo in nadziramo priključke na javno kanalizacijo,
  • obračunavamo storitve kanalščine, čiščenja in drugih pristojbin, določenih s predpisi.
  • praznjenje greznic,
  • prebijanje in čiščenje kanalizacijskih cevovodov.

Trenutno imamo v upravljanju malo čistilno napravo MČN LIBELIČE (velikosti 500 PE (populacijskih enot) s trenutno priključenimi 306 osebami = 90 objektov oz. 101 gospodinjstvo), čistilna naprava ČN DRAVOGRAD (velikosti 6000 PE s trenutno priključenimi cca 1300 osebami) pa je še vedno v poskusnem obratovanju. Pričakujemo, da bomo pričeli z rednim obratovanju v letu 2010. Potrebno je izvesti še hišne priključke na Viški cesti, Koroški cesti, Ribiški poti in Mariborski cesti. Ni pa možno izvesti priključitve dela Mariborske ceste - od Špara do priključka kanala z Robindvora, prav tako spodnje stanovanjske hiše od Parotata (Kajzer) do Cvijiča, ki je že priključen, kot bloki nad Mariborsko. Problem je priključitev kanalizacije na tlačni cevovod. Posebej je potrebno zgraditi del javnega kanalizacijskega cevovoda za povezavo stanovanjskih objektov iz zgornje Mariborske ceste ( Kovše, Verdinek, Kolenbrand, Mori, itd...), ker ti objekti še vedno niso na javni kanalizaciji - potrebno je zgraditi kanalizacijo in izvesti podboj pod magistralno cesto . Projekt za to izvedbo je že izveden.

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14