poletje
A. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
1. Omrežnina        
vodomer DN</20 mesec 10,2414 9,50% 11,2143
vodomer 20<DN<40 mesec 30,7243 9,50% 33,6431
vodomer 40</DN<50 mesec 102,4143 9,50% 112,1437
vodomer 50</DN<65 mesec 153,6214 9,50% 168,2154
vodomer 65</DN<80 mesec 307,2428 9,50% 336,4309
vodomer 80</DN<100 mesec 512,0714 9,50% 560,7182
2. Storitev odvajanja odpadne vode m3 0,1774 9,50% 0,1943
3. Okoljska dajatev        
ČN voda merjena (cena na m3) m3 0,0528 0,00% 0,0528
ČN voda nemerjena (cena na osebo) oseba 0,2201 0,00% 0,2201
Nepretočna greznica voda merjena (cena na m3) m3 0,3170 0,00% 0,3170
Nepretočna greznica voda nemerjena (cena na osebo) oseba 1,3206 0,00% 1,3206
Pretočna greznica voda merjena (cena na m3) m3 0,5283 0,00% 0,5283
Pretočna greznica voda nemerjena (cena na osebo) oseba 2,2010 0,00% 2,2010
B. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
1. Omrežnina m3 0,0250 9,50% 0,0274
2. Storitev odvajanja odpadne vode m3 0,0164 9,50% 0,0180
C. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - OMREŽNINA EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
1. Omrežnina - kanal stari (priključeni samo na kanalizacijo)        
vodomer DN</20 mesec 5,2769 9,50% 5,7782
vodomer 20<DN<40 mesec 15,8308 9,50% 17,3347
vodomer 40</DN<50 mesec 52,7693 9,50% 57,7824
vodomer 50</DN<65 mesec 79,1539 9,50% 86,6735
vodomer 65</DN<80 mesec 158,3078 9,50% 173,3470
vodomer 80</DN<100 mesec 263,8463 9,50% 288,9117
C. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
1. Omrežnina        
vodomer DN</20 mesec 5,0024 9,50% 5,4776
vodomer 20<DN<40 mesec 15,0071 9,50% 16,4328
vodomer 40</DN<50 mesec 50,0237 9,50% 54,7760
vodomer 50</DN<65 mesec 75,0356 9,50% 82,1640
vodomer 65</DN<80 mesec 150,0711 9,50% 164,3279
vodomer 80</DN<100 mesec 250,1186 9,50% 273,8799
2. Storitev čiščenja odpadne vode m3 0,7093 9,50% 0,7767
D. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH EM Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
1. Omrežnina m3 0,0149 9,50% 0,0164
2. Storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh m3 0,0234 9,50% 0,0256

Po sklepu 17. redne seje občinskega sveta z dne 22.12.2016 se na znesek omrežnine prizna 30 % subvencija za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Za tiste, ki so priključeni na kanalizacijo in ČN in imajo lastni vodni vir, se omrežnina zaračuna za DN 20, prav tako za vsako stanovanje v večstanovanjskih objektih.

Občinski svet občine Dravograd je na 14. seji 16. junija 2016 sprejel sklep, da ostane omrežnina za tiste, ki so samo na kanalizaciji, do priključitve na čistilno napravo enaka kot do sedaj.

Dravograd, 31.12.2016

Naslov podjetja

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Meža 143,
2370 Dravograd
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si

Telefonske številke

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12
Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13
Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21
Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10
Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14